مجموعه ابریشم آنلاین شما را به خرید بهترین محصولات ابریشم آنلاین دعوت می نماید. کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

جراحی زیبایی یا پیله ابریشم برای زیبایی

آنچه در این مقاله می خوانید...

عمل زیبایی در کشوردلیل رواج عمل های زیبایی در ایراننتیجه گیریبرای زیبایی خود از مواد ارگانیک استفاده کنید
پیله ابریشم برای زیبایی

شاید بر عده ای مضحک باشد مقایسه پیله ابریشم برای زیبایی پوست و عمل زیبایی صورت ولی بر همگان مشخص است که عمل های جراحی دارای عوارضی است که در دراز مدت باعث آسیب شخص میشود. حتما قبل از عمل حراحی در مورد خواص پیله ابریشم برای زیبایی تحقیق کنید و مطمعن باشین از نتیجش حیرت زده خواهید شد.

عمل زیبایی در کشور

بدن، به طور معمول به صورت مجموعه ي فیزیکی از گوشت و استخوان هاي ارگانیسم درك می شود،اما در مطالعات فرهنگی، داراي سبک و اجراي نقش و تحت سیطره ي فرهنگ شمرده میشود و به صورتی مداوم براي ایفاي نقش یا کار بدنی در قالب رژیمهاي غذایی و تمرینات بدنی و جراحیهايزیبایی فراخوانده میشود.

توجه به بدن در میان پژوهشگران در دو دهه اخیرمباحث گسترده اي را درباره موضوعاتی نظیر هویت و فرهنگ مصرفی در حیطه نظریه پردازي اجتماعی برانگیخته است.

بدن، عرصهاي براي بازآفرینی فرهنگی واجتماعی است و روشنگر روابط قدرت و نحوهي تأثیرگذاري آن بر تفاوتها و نابرابريهاي اجتماعی است.

حداقل از دهه 1950 زنان به صورت روز افزون، مصرف کنندگان جراحی زیبایی بودهاند.این در صورتی است که مردان در سال 2007 بدان مبادرت کردهاند. این امر نشان میدهد جراحیهاي زیبایی در شکل مدرن آن مسئله اي عمدتاً زنانه بوده است.

مصرف بدن و اهمیت آن خصوصاً براي دختران جوان با رواج فرهنگ مصرفی به یکی از کانون هاي مورد توجه زندگی روزمره تبدیل شده است.

در خصوص میزان و نوع جراحی هاي زیبایی در ایران آماررسمی وجود ندارد، اما آمارهاي ژورنالیستی نشان میدهد که در سالهاي اخیر، روشهاي متعددي ازجراحی زیبایی متداول شده است،

ما هنوز بیشترین مراجعات زیبایی در زمینه جراحی پلاستیک صورت و بینی است. به گفته متخصصان، پوشش زنان در ایران باعث شده است کمتر به جراحیهاي اندام توجه نشان دهند.

از سویی زنان ایرانی به دلیل کم تحرکی و بی توجهی به ورزش بیش از زنان دیگر دچاراختلالات خاص اندامی بوده و زودتر نشاط و تازگی اندام خود را از دست میدهند.

بر اساس آمارهايتخمینی، در ایران 95 درصد متقاضیان جراحی بینی را زنان و دختران گروه سنی 14 تا 45 سال تشکیلمیدهند. سهم مردان از این نوع جراحیهاي زیبایی تنها 5 درصد است.

یکی ازعوامل مهم گرایش زنان به مصرف بدن، “وضع بدن در جامعه مصرفی” است. یعنی نوعی علاقهينمایشی و آرایشی به بدن که آن را مناسب و به اندازه نگه میدارد تا بدن لاغر و زیبا بماند.

پائولاین وستون هم به بدن از منظر نوعی ارتباط مینگرد. او مصارف متعدد مد و زیبایی را به عنوان شکلی ازارتباط غیر کلامی معرفی میکند که کنشگر توسط آن، خصوصیاتی از قبیل شغل، درجه و رتبه، طبقهاجتماعی، ثروت و دارایی و وابستگیهاي گروهی خود را به دیگران نشان میدهد.

تورستین وبلنالگوهاي مصرف را به گونهاي دیگر مورد توجه قرار میدهد. او معتقد است مصرف پر تظاهر و نمایشی، دربرگیرندهي نمایشهاي جمعی ثروت است و این نمایشها نه فقط براي گروههايبیرونی، بلکه هم چنین براي اعضاي گروه خودي نیز می باشد.

مصرف بدن و جراحیهاي زیبایی صورت را از منظر نظریه ي وبلن و در چارچوب الگوهاي اجتماعی مالکیت مالی، چشم و هم چشمی و مصرف متظاهرانه تبیین نماید و به این سوال پاسخ دهد که آیا جراحیهاي زیبایی صورت، یک نوع مصرف تظاهري براي طبقه ي اجتماعی مردم است؟ و چرا جراحی صورت تا این اندازه براي دختر اهمیت دارد؟

پیله ابریشم برای زیبایی

دلیل رواج عمل های زیبایی در ایران

زیبایی و اعتماد به نفس دختران: گفتمانهاي گوناگون مذهبی، دولتی، غربی، رسانهاي شکل دهندهياعتقادات زنان در مورد خودشان است که بازنمودهاي این نگرشها در کلمات بیان شده آن ها دیده میشود.

نکته مهمی که در این تحقیق میتوان به آن اشاره نمود، بیان شدن امر زیبایی در ارتباط وملازم با اعتماد به نفس است.

در واقع در اغلب مواردي که زیبایی طرح شده است،گفت و گو ها نشانمیدهد که دختران جوان آن را به عنوان امري براي کسب اعتماد به نفس میدانند.

زیبایی و الگوي اجتماعی چشم و هم چشمی: کلان گزارهي الگوي چشم و همچشمی نشان میدهدکه یکی از عوامل تأثیر گذار در جراحیها این است که اطرافیان و نزدیکان فرد نیز آن را انجام داده اند ودر گفتوگوها اکثر افراد قبل و بعد جراحی هر یک از نزدیکان و اطرافیان خود، جراحی زیبایی صورت انجام دادهاند.

گفتوگوها نشان میدهد که افراد در گزارهاي که بیان میکنند دوست دارند از چهرهيمناسبی برخوردار باشند؛ در گزارهي دیگري گفتهاند که دیگران قبل و بعد از آنها نیز عمل کردهاند و اینکار آن ها در تصمیمگیري و عمل اجتماعی دیگران تأثیرگذار بوده است.

دختران و مصرف متظاهرانه زیبایی: گفتوگوهاي به دست آمده نشان میدهد افراد از هر طبقهايمیتوانند جراحیهاي زیبایی داشته باشند و بر این اساس، مصرف بدن خود را دال بر مرفه بودن یا نبودن خود نمیدانند.

براي آنها دارایی تعریف متفاوتی دارد و براي یک دختر جوان این زیبایی ظاهر است کهاز اهمیت بالایی برخوردار است و در جامعه امروز مصرف متظاهرانه بدن میتواند ارزشمند باشد.

الگوي اجتماعی چشم و همچشمیهاي بین جنسیتی: یکی از فرآیند هاي اجتماعیِ اساسیاي که گفتمان جراحیهاي زیبایی صورت در زندگی مدرن بهآن مرتبط است، مناسبات جنسیتی مرد و زن در جامعه و خصوصاً جامعه شهريِ تهران است.

مردسالاربودن جامعه ایرانی تحلیلی براي رويآوردن زنان به جراحی زیبایی صورت است و روابط جنسیتی یکی ازفرآیندهاي مهم اجتماعی این گفتمان را شکل میدهد به گونهاي که دختران جوان را بر این میدارد تا بااستراتژيِ جراحی زیبایی به بازسازي آن بپردازند.

مالکیت زیبایی و به تبع آن اقدام براي جراحی زیباییعملی است که تعریفشدگی اساسی خود را در مواجههي با مردان نشان میدهد و خود را به عنوان یکمالکیت زنانه معرفی میکند.

زیبایی و چشم و همچشمی بین نسلی: در ارتباط با فاعلان اجتماعی، نسل مادرانِ دخترانِ جوانی است که جراحی زیبایی کرده اند.

آنها با طرح علائق خود و مقایسهي آن با مادرانشان در خانه، تضاد معنایی را بین گزارهها ومفاهیم ایجاد میکنند. مادر در مقابل دختر، دختر در برابر پسر، خانه در برابر جامعه قرار میگیرد و روابطو مناسبات و فاعلان اجتماعی مجدداً مطرح میشوند.

تحلیل اجتماعی بعد عملی گفتمان جراحیهايزیبایی صورت نشان میدهد که در کنار الگوي اجتماعی و فرهنگی چشم و همچشمی جنسیتی شاهدبسط آن در اُبژه هاي بین نسلی نیز هستیم.

پیله ابریشم برای زیبایی

نتیجه گیری

جراحیهاي زیبایی صورت، شیوهاي عقلانی اي براي کسب زیبایی وسرمایه نمادین و حتی تبدیل آن به انواع دیگر سرمایه نیست.
که این امر علاوه بر هزینه بالا ذاشتن بلکه عوارض بسیاری را در دراز مدت دارد.

برای زیبایی خود از مواد ارگانیک استفاده کنید

پیله ابریشم برای زیبایی با دارا بودن پروتئین هایی مانند سریسین ، فیبروئین ، کربوهیدرات و همچنین ویتامین هایی از جمله ویتامین A و همچنین ویتامین E باعث این نوع از لطافت و نرمی در پوست میشود.

از مواردی هست که در صنعت آرایشی بهداشتی از پیله ابریشم برای زیبایی استفاده میکنند.

پیله ابریشم برای زیبایی

توصیه : کسانی که تصمیم به عمل های زیبایی دارن حتما قبل عمل یک دوره از پیله ابریشم برای زیبایی استفاده کنند تا علاوه بر رسیدن به چهره دلخواهشان از عوارض عمل نیز در امان باشند.

منبع: زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 9 ، شمارة 1 ،بهار 1390 :92-63
تحلیلِ گفتمانِ جراحیهاي زیبایی صورت
مهري بهار،محمدرضا وکیلی،قاضی جهانی