مجموعه ابریشم آنلاین شما را به خرید بهترین محصولات ابریشم آنلاین دعوت می نماید. کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای زیبایی پوست خود از پیله ابریشم استفاده کنید

آنچه در این مقاله می خوانید...

پوستاپي درمدرمرشته كلاژنپیله ابریشم چیست؟پیله ابریشم چگونه باعث زیبایی پوست میشود؟کاربردهای پیله ابریشم برای زیبایی پوست چیست؟
زیبایی پوست

در حدود 2500 سال است که در طب سنتی کشورهای شرق آسیا از پیله ابریشم به صورت ارگانیک برای زیبایی پوست خود استفاده میکنند. و طی تحقیقات به عمل آمده توسط محققین و پزشکان خواص و آنتی اکسیدان های موجود در پیله کرم ابریشم بسیار در ابریشمی شدن و زیبایی پوست تاثیر گذار است.

[highlight color=”red”]در پایین مقاله به تاثیر پیله ابریشم بر زیبایی پوست پرداخته میشود[/highlight]

پوست

پوست، با در بر گرفتن 16 %وزن كل بدن، سنگين ترين اندام منفرد بدن است و در بالغين ايجاد 2/1 تـا 3/2 متـر مربـع سـطح
تماس با محيط خارج مي كند.

پوست شامل روپوسـت يـا اپـي درم (epidermis ) و ميـان پوسـت (dermis) مـي باشـد.

روپوست لايه اي اپي تليال با منشاء اكتودرمي است و درم لايه اي از بافت همبند با منشاء مزودرمي اسـت.

بـر اسـاس مقايـسهضخامت اپي درم، پوست ضخيم (thick) و نازك (thin) را مي توان از هم تميز داد.

محـل اتـصال درم و اپي درم نا منظم است. بيرون زدگي هاي درم (پيشرفت درم درداخل اپيدرم)بنام پاپي ها (papillae) و پيشرفت اپـي درم بـه داخل درم به نام ستيغ هاي اپي درمي(ridges epidermal) مي باشد.

غدد عرق و چربي ، ناخنها و موها از اپي درم مشتق مي شوند.

در زير درم، زير پوست يا هيپودرم (hypodermis) يا بافت چربي زير پوستي (tissue subcutaneous) قرار دارد.

طبقه خارجي پوست نسبتا به آب غير قابل نفوذ است، اين امر از بهدر رفتن شديد آب از طريق تبخير، جلوگيري كرده و زندگي را
در خشكي امكان پذير مي سازد.

پوست بعنوان يك گيرنده در ارتباط دائم بـا جهـان خـارج اسـت و موجـود زنـده را از صـدمات سايشي و فشاري محافظت مي كند.

ملانين (melanin ) رنگدانـه اي اسـت كـه در سـلولهاي اپـي درمـي سـاخته و ذخيـره مي شود و سبب حفاظت  در برابر پرتو فرابنفش خورشيد مي گرد.

غدد عرق، عـروق خـوني و بافـت چربـي، در تنظـيمدرجه حرارت و متابوليسم بدن و دفع مواد مختلف شركت مي كنند.

پوست بعلت حالت ارتجاعي كه دارد، در حالاتي كه همراه تورم هستند (مثل ادم و حـاملگي) مـي توانـد كـشيده شـود و منطقـه
وسيعي را بپوشاند.

زیبایی پوست

اپي درم

اپي درم عمدتا از سلولهاي سنگ فرشي مطبق خاردار (كراتينوسيت) تشكيل شده است ولي 3 نوع سلول ديگر نيز با فراواني كمتـر در آن ديده مي شود: ملانوسيت ها (melanocytes) ،سلولهاي لانگرهـانس (cells langerhans) و سـلولهاي مركـل
(cells Merkels) .سلولهاي كراتين ساز پوست، كراتينوسيت (keratinocyte) ناميده مي شوند.

پوسـت در ناحيـه كـف دست و پا ، پوست بدون مو ( glabrous) نام داشته و با پوست مودار ساير نقاط بـدن فـرق دارد.

اطـلاق واژه هـاي ضـخيم و نازك بر حسب ضخامت طبقه اپي درم است.

زیبایی پوست

طبقه قاعده (Basale Stratum) يـا طبقـه زايـا (Germinativum Stratum) : يـك لايـه تـك سـلولي ازسلولهاي به شكل استوانه اي است كه سيتوپلاسم آ ن بازوفيلك تراز سيتوپلاسم سلولهاي طبقهِ ي خاردار است وهسته هاي ان كشيده يابيضي وتيره رنگ مي باشداين سلولها روي يك مامبرا ن قاعده اي در محل اتـصال درم و اپـي درم قـرار گرفتـه انـد.

طبقه خاردار (Spinosum Stratum) : اين طبقه كه دربالاي لايه قاعده اي قرار داردوشـامل 5 تـا 10 لايـه سـلول
است و شامل سلولهاي مكعبي است كه هر چه به طرف سطح پوست نزديك تر ميشود مسطح مي گـردند و محور طولي آنها در موازات سطح پوست قرار مي گيرد.اين سلولها هسته مركزي داشـته و سيتوپلاسـم آنهـا زوائـدي پـر ازدسته هاي فيلامانهاي كراتين دارد.

طبقه دانه دار (Granulosum Stratum) : ضخامت اين لايه در پوست طبيعي وابسته به ضخامت لايه شـاخي مـيباشد و از 1 تا 3 رديف سلول مسطح چند ضلعي در پوستي كه لايه شاخي نازك دارد تشكيل ميشود ودرپوسـتي كـه لايـه شـاخي
كلفت دارد تا 10 رديف سلول مي رسد ،مثل كف دست وپا

طبقه شاخي (Corneum Stratum) : اين طبقه مشتمل بر 15 الي 20 رديـف سـلول شـاخي بـدون هـسته مسطح مي باشد كه سيتوپلاسم آنها حاوي كراتين است.ودر رنگ آميزي ائوزينوفيليك ميشوند. .

طبقه شفاف (Lucidum Stratum) : سلولهاي اين لايه، سلولهاي ائوزينوفيلي بسيار مسطح هستند كه بـدون هـسته
بوده و پائين ترين لايه طبقه شاخي را تشكيل مي دهند و بيشتر در پوست هاي ضخيم (مانند پوست كـف دسـت و پـا) بـصورت
لايه نازك و شفافي مشخص مي شوند

زیبایی پوست

درم

درم ياميان پوست، بافت همبندي است كه اپي درم را حمايت كرده و آنرا به بافت زير پوستي (هيپـودرم) متـصل مي كند.

سطح درم بسيار نامنظم است و زوائد آن (پاپي هاي درم) در بين زوائد اپي درم ،لبه ها يا ميخهاي اپي درم (Reteridge)
فرو رفته اند

اين ساختمانها در مناطقي كه پوست تحت فشار قرار دارد، بيشتر ديده ميشوند.

اين ساختمانها محل اتصال درم و اپي درم را افزايش داده و آن را تقويت مي كنند.

در بين طبقه زايا و لايه پاپيلر درم همواره يك تيغه قاعده اي(lamina basal) ديده مي شود.

زیبایی پوست

درم مشتمل بر دو لايه است كه حدود نسبتا غير مشخص دارند : لايـه پـاپيلار بيرونـي و لايـه رتيكـولار عمقـي. لايـه پـاپيلار
(layer Papillary) ، نازك بوده و حاوي بافت همبند شل است، فيبروبلاست و ديگر عناصر بافت همبند ، مانند ماكروفاژها
و ماست سلها، در آن يافت مي شوند.

دليـل نامگـذاري لايـه پـاپيلار ايـن است كه قسمت اعظم پاپي هاي درم در آن قرار دارند.

لايه رتيكولر (layer Reticular) ضخيم تر بوده و از بافت همبند متراكم نا منظمي (عمدتا كلاژن نوع يك) تـشكيل شـده
است و در نتيجه محتوي رشته هاي بيشتر و سلولهاي كمتـري از لايـه پـاپيلري درم اسـت.

شـبكه اي از رشـته هـاي دسـتگاه الاستيك در درم وجود دارد. خاصيت ارتجاعي پوست، مرهون اين شبكه الاستيك مي باشـد.

عـلاوه بـر رشـته هـاي كـلاژن و الاستين در بين الياف كلاژن ماده زمينه اي به نام گلايكوزآمينوگلايكان يا اسيد موكوپلي ساكاريد وجود دارد.

نکته بالینی: در انسان فقدان کورتیزول مترشحه از قشر غده فوق کلیوی سبب تولید زیاد هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک می شود (ACTH) و این هورمون باعث افزایش پیگمانتاسیون پوست میشود که برای نمونه در بیماری آدیسون (Addisons disease) که ناشی از اختلال عملکرد غده فوق کلیوی است دیده می شود.

نکته بالینی: فقدان ارثی فعالیت تیروزیناز یا فقدان توانایی سلولها در برداشت تیروزین ، سبب می شود که ملانوسیت ها بطور ارثی قادر به سنتز ملانین نباشند و در نتیجه زالی (Albinism) ایجاد میشود، بنابراین پوست در برابر پرتو خورشیدی محافظت نمی شود و این امر منجر به شیوع بیشتر سرطان (carcinoma) سلول قاعده ای و سنگفرشی می شود.

زیبایی پوست

رشته كلاژن

دو نوع رشته اصلي در درم عبارتند از: رشته هاي کلاژن و رشته هاي ارتجاعي (elastin) . ساختمان اصلي رشته هاي كلاژن
را پروتئين كلاژن و ساختمان اصلي رشته هاي الاستيك را پروتئين الاستين مي سازد اين رشته ها به نـسبت هـاي مختلـف در
بافتهاي همبند بدن پراكنده هستند و در يك ماده زمينه اي به نام گليكوزآمينوگلايكان قرار دارند.

در قسمت فوقاني درم در ناحيه درم پاپيلاري و اطـراف واحـدهاي پيلوسباسـه،(مـو و غـده سباسـه) و غـدد اكـرين و آپـوكرين
فيبريلهاي كلاژن شبكه نازكي را تشكيل مي دهند.

همچنين در اطراف عـروق درم نيـز فيبرهـاي كـلاژن ظريـف هـستند، ايـن فيبرهاي كلاژن از نوع تيپ III مي باشند.

بقيه درم كه قسمت اعظم درم را تشكيل مي دهد درم رتيكولار ناميـده مـي شـود و حاوي الياف كلاژن ضخيم است كه در جهات مختلف انتشار يافته است .

از نظر بيوشيمائي اين قسمت از اليـاف كـلاژن از نـوع تيپ I هستند، بنابراين قسمت اعظم درم را تيپ I كلاژن تشكيل مي دهد.

فيبريل هاي رتيكولوم كه فيبرهاي بسيار ظريف و كوچكي هستند در زمان جنيني و در شرايط پاتولوژيك (بخاطر فعاليـت شـديد
فيبروبلاست ها ،كه كلاژن جديد مي سازند) وجود دارند.

در شرايط عادي الياف رتيكولوم فقط در ناحيه بالاي درم مجاور مامبران بازال اپيدرم و در اطراف ضمائم پوستي و عروق خوني و اطراف هر سلول چربي در ناحيه هيپودرم وجود دارد.

پس به طور كلي قسمت اعظم كلاژن درم را تيپ I در ناحيه درم رتيكولر و بمقـدار كمتـر تيـپ III در درم پـاپيلري و اطـراف
ضمائم تشكيل مي دهند.

كلاژن تيپ IV در ساختمان لايه قاعده اي در محل اتصال اپيدرم به درم وجـود دارد و كـلاژن تيپـپ VII در فيبريلهاي لنگري كه باعث اتصال رشته هاي كلاژن درم به تيغه قاعده اي مي گـردد وجـود دارد.

زیبایی پوست

تا این قسمت از مقاله به پوست و ساختار پوست پرداخته شده است. در ادامه به تاثیر پیله ابریشم بر زیبایی پوست پرداخته میشود

پیله ابریشم چیست؟

ابریشم شامل تعداد زیادی از رشته های پروتئین است که از حشره کرم ابریشم به دست میآید.

ابریشم مانند پشم یک لیف حیوانی است و برخلاف آن که به فرم مو از پوست بدن گوسفند رشد میکند، به صورت رشته پیوسته از دو سوراخ زیر دهان کرم ابریشم خارج میشود.

ابریشم خام از دو بخش تشکیل شده، مادهای که دو رشته تار ابریشم را میسازد، به نام فیبروئین که ساختار اصلی
ابریشم است و دیگری ترکیبی است مانند ژلاتین که اطراف دو رشته ابریشم را فرا گرفته است و آنها را به یکدیگر پیوند میدهد.

ساختمان مولکولی فیبروئین از مونومرهای مختلف (اسیدهای آمینه) تشکیل گردیده و گروههای جانبی آن بسیار متنوع اند.

زیبایی پوست

پیله ابریشم چگونه باعث زیبایی پوست میشود؟

همانطور که در بالا نیز اشاره شد پیله کرم ابریشم از دو بافت پروتئینی به نام فیبروئین و سریسین تشکیل شده است.

با تحقیق و مطالعه بر روی بافت های پیله ابریشم دانشمندان متوجه وجود ۱۵ نوع آنتی اکسیدان فعال که برای بدن انسان از جمله بافت پوست و زیبایی پوست انسان مفید است شدند.

انتی اکسیدان های موجود در سریسین پیله ابریشم به شرح زیر هستند:

 • متیونین
 • ایزولوسین
 • لوسین
 • لیزین
 • آرژنین
 • سیستئین
 • اسید آسپارتیک
 • ترئونین
 • سرین
 • اسید گلوتامیک
 • گلیسین
 • آلانین

انتی اکسیدان های موجود در فیبروئین پیله ابریشم به شرح زیر هستند:

 • گلاسین (۴۳ درصد)
 • آلانین (۳۰ درصد)
 • سرین (۱۲ درصد)

تمامی کاربرد آنتی اکسیدان های ذکر شده در پیله ابریشم برای داشتن پوست جوان به صورت علمی اثبات شده و میتوانید در مقاله زیر مشاهده نمایید.

کاربرد پیله ابریشم برای پوست و زیبایی + اثبات علمی

زیبایی پوست

کاربردهای پیله ابریشم برای زیبایی پوست چیست؟

 • کلاژن سازی
 • سفید کننده پوست
 • سفت کننده و لیفت پوست
 • لایه بردار قوی
 • از بین برنده لک در صورت تکمیل دوره درمان
 • رفع جوش سرسیاه
 • از بین بردن پف زیر چشم
 • پیله ابریشم برای چروک پوست نیز استفاده میشود که کاربرد اصلی آن در طب سنتی است
 • بعد اولین استفاده متوجه لطیف شدن پوست خود به صورت محسوس خواهید شد

برای مشاهده روش استفاده از پیله کرم ابریشم برای زیبایی پوست اینجا را کلیک کنید

[highlight color=”red”]برای مشاهده قیمت و خرید پیله ابریشم برای زیبایی پوست روی دکمه زیر کلیک کنید[/highlight]

 

[button color=”pink” size=”big” link=”https://abrishamonline.ir/cart/” icon=”” target=”false”]مشاهده محصولات[/button]

 

منابع:

درسنامه پوست

دكتر حميده مروج فرشي
دكتر محمد بيات
دكتر فرهاد گرجي
دكتر نوشابه پژهان