عرضه کننده پیله ابریشم آرایشی

عرضه کننده پیله ابریشم آرایشی خالص

عرضه کننده پیله ابریشم آرایشی خالص:کرم ابریشم طبیعی ترین ماده آرایشی است، این حاوی آلبومین است که بسیار نزدیک به پوست انسان است. ابریشم طبیعی که از پیله استخراج

بیشتر بخوانید