سریسین ابریشم

سریسین

سریسین ابریشم چیست؟

سریسین پروتئینی است که شامل ۱۸ نوع آمینو اسید میباشد درصد آمینو اسید های هیدروکسی در سریسین ۴۵/۲ درصد میباشد. همچنین ۴۲/۳ درصد سریسین را آمینو اسید قطبی و ۱۲ درصد از باقی مانده آمینو اسیدها غیر قطبی میباشد. وزن مولکولی پلی پپتید های سریسین در محدوده ۲۴-۴۰۰ kda  میباشد. سریسین شامل ساختار تصادفی و […]

بیشتر بخوانید