خرید پروتئین ابریشم

خرید مستقیم پروتئین سریسین ابریشم طبیعی

ابریشم الیافی طبیعی است که پوشش بیرونی آن از پروتئین سرسین و هسته مرکزی آن از پروتئین فیبروئین می باشد. سریسین ترکیباتی آمینو اسیدی متغیری همچون اسید گلوماتیک،

بیشتر بخوانید