تولید فیبروئین طبیعی

تولیدی فیبروئین ابریشم طبیعی

فیبروئین ابریشم طبیعی یک پلی مر پروتئینی طبیعی است که در زمینه ی زیست پزشکی و دارو رسانی نقش موثری دارد. بنابراین تولیدی فیبروئین ابریشم طبیعی در چند دهه اخیر د

بیشتر بخوانید