مجموعه ابریشم آنلاین شما را به خرید بهترین محصولات ابریشم آنلاین دعوت می نماید. کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۹ دلیل جالب که پاکسازی پوست با پیله ابریشم مفیده

آنچه در این مقاله می خوانید...

پوستساختار پوستپاکسازی پوست چیست ؟پیله ابریشمروش پاکسازی پوست با پیله ابریشم

صورت احتمالاً مهمترین و اولین قسمت بدن انسان اســت که در معرض دید قرار میگیرد، لذا اعمــال زیبـایی و پاکسازی پوست بر روی صـورت از نـهایت اهمیـت برخـوردار بـوده و بـاید توجـــه خاصی نسبت به آن معطوف داشت.

لطفا حتما کلیپ آخر این صفحه را ببینید

پوست

پوست بزرگترين بافت بدن مهـره داران اسـت كـه عملكردهـاي زيـادي شـامل تنظـيم حـرارت، هـدايت حسهای فیزیکی و عمل به عنوان سد مكانيكي (بـراي حفاظـت بـدن در مقابـل هجـوم ميكروارگانيـسمهـا و عوامل مضر محيطي از قبيل تابش اشـعه، آسـيبهـاي شـيميايي) دارد.

سـوختگيهـاي گرمـايي و مكانيكي و حفظ ساختار طبيعي پوست، به خصوص پوست صورت، از آنجا كه ظاهر و جلوه ی تعیین کننده ی مهمی برای ارتباط شکلی فرد است ارزش بــالايي در روابــط اجتماعي دارد بسيار مهم است.

تا جایی که درمانهای آرایشی و جراحي هاي پلاستيك براي طـراوت يـا رفـع ضايعات پوست يك تجـارت عظـيم را در سراسـر دنيـا تــشكيل داده اســت.

ميــان پوســت يــا درم بازســازي نميشود، بلكه با فيبروز ترميم ميشود.

پوسـت خـوك فيزيولوژي نزديكتـرين شـباهت را كه ازنظر آناتومي و به پوست انـسان دارد، بهتـرين مـدل بـراي مطالعـه ي ترميم جراحت با فيبروز است.

اگر چه، به دليـل تفـاوت مطالعات پوست آنها با پوست انسان نميتوان نتيجهي مطالعه ی ترمیم آسبیها در این حیوانات را به پوست انسان تعمیم داد.

با این حال، بیشتر کارهای تحقیقاتی به دلیل سهولت در پرورش و تکثیر، کارکردن و هزینه کم نگهداری، روی جوندگان(موش ها و خرگوشها) انجام میشوند.

پوست انسان سفت است و انقباظ آن نقش زیادی در ترمیم زخم ایفا نمیکند ولی برعکس پوست جوندگان شل است و به همین دلیل هم برای کاهش اندازه زخمی که باید ترمیم شود، تحت تاثیر انقباظ شدید قرار میگیرد.

مشکل کلی مطالعات ترمیم آسیبهای پوستی این است که به علت تنوع در نوع زخم، گونه ی حیوانات ، جنس، سن، محل و اندازه ی زخم آنها به سختی قابل مقایسه هستند.

بنابراین باید هشدار داد که تفسیر نتایج تحقیقات در زمینه ترمیم پوست بدون در نظر گرفتن مدلی که از آن استفاده شده ، پارامترهایی که مشاهده ها و اندازه گیری ها بر مبنای آنها صورت گرفته به خوبی استاندارد نشده اند.

پوست از جمله بزرگترین بافت بدن است که دایم در طول زندگی در حال گسترش و نوسازی است.

پوست از لحاظ مورفولوژی و عملکردی، از دو لایه تشکیل شده است که عبارت است از رو پوست یا اپیدرم که لایه ای اپی تلیال با منشا اکتودرم است،

سلولهای کراتینوسیت درون آن قرار گرفته و حایلی بین بیرون و داخل بدن فراهم کرده ، مانع از دست رفتن رطوبت بدن میشود و فعالانه بدن را در مقابل خطرات محیطی حفظ می کند.

میان پوست یا درم که یک بافت همبند با منشا مزودرمی و غنی کلاژن است که نقش آن تامین و تغذیه ی روپوست می باشد و مسئول انعطاف پذیری و انسجام مکانیکی پوست است.

پوست ممکن است پوشیده از مو باشد که اهمییت و نقش اثبات شده ای برای بازسازی خود و تمایز و فرایند ترمیم زخم دارد.

آزمایشهای متعددی بر روی مدلهای انسانی و جوندگان در in vitor و in vivo انجام شده که به سه گروه دسته بندی می شوند.

  • درک بهتر زیست شناسی پوست و مبنای سلولی ، مولکولی و بیوشیمایی فرآیند ترمیم زخم
  • توسعه بالینی موثر جایگزین های پوست
  • معرفی، بومی سازی و شناساندن سلولهای بنیادی جنینی و بالغ و روشن سازی نقش آنها در بازسازی پوست

تحلیل این مطالعات نشان دهنده آن است که روشهای نوین دست ورزی ژن درمانی بالینی است. البته دیدمان بازسازی پوست روند پیچیده ای است.

آسیب به پوست و نیاز به پوشانیدن پوست برای حفظ زندگی ، استفاده و توسعه ی جایگزین های کشت پوست را گسترش داده است که شامل محصولات موقتی و دائمی هستند که دارای بنیان زیستی، سلولهای کشت داده شده ساخته شده، غیر سلولس و جایگزینی های پوستس پیچیده میباشند که بیشتر آنها به صورت تجاری در دسترس هستند و یا به وسیله آزمایشگاه های بانک پوست تهیه میشوند.

اولین کسانی که جداسازی و رشد سلول های کراتینوسیت انسان را گزارش کردند هووارد و همکارانش بودند. آنها در اولین کاربرد بالینی استفاده ی کشت کراتینوسیت های اوتولوگ برای کاشتن در محل های سوختگی شرکت کردند.

بل جایگزین های مرکبی برای کراتینوسیت های اپیدرم نوزاد را طراحی کرد.

یاناس بورک و همکارانش یکجایگزین ساخته شده پوست را بر اساس ساختار و عماکرد فعلی پوست طراحی کردند.

در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ این نظریه که لایه ی میانی کراتینوسیت های لایه ی پایه ی اپیدرم از نظر توانایی رشد متفاوت هستند.

کراتینوسیت ها که ظرفیت رشد وسیع تری داشته اند (۱۳۰ بار تقسیم میشوند) به عنوان هولوکلون یا سلول بنیادی نامیده شدند.

پاراکلون ها که سلول های تولید کننده ی موقت هستند که دچار تمایز نهایی می شوند و حداکثر ۱۵ بار تقسیم می شوند مروکلون ها نوع حد وسط بودند.

در حال حاضر این موضوع پذیرفته شده است که اپی درم بالغ با سلولهای بنیادی چند توان نگهداری میشود که به سلولهای مختلفی از جمله آنهایی که ریشه ی مو را میسازند، اپیدرم داخل ریشه، و غده های چربی تمایز میابند.

به نظر میرسد اصلی ترین محل ذخیره ی این سلولهای بنیادی اپی درم برآمدگی فولیکول مو باشد.

پاکسازی پوست

ساختار پوست

پوست از دو لایه ساخته شده است روپوست یا اپیدرم و میانپوست یا درم

روپوست يك لايه ي اپي تليال بامنشأ اكتودرم است كه در درجه ي اول ازكراتينوسيت ها در مراحل مختلف تمايز، و سلولهايپايه ي فعال ميتوتيكي (لايه ي قاعده اي و طبقه ي زايا)تا سلول هاي سطحي به شدت كراتنيزه شده (طبقهيشاخي) كه دائماً ريخته مي شوند تشكيل شده است .

كراتينوسيت ها به يكديگر از پهلو متصل اند ت ا يكلايه ي نفوذناپذير را در برابر آب تشكيل دهند.

ماتريكس خارج سلولي (extra cellular matrix [ECM) طبقه ي قاعده اي حاوي اسيد هيالورونيك hyaluronic acid است كه يك گليكوزآمينوگليكانچندين يوني و سولفاته نشده است كه به آب و سلول هاي پايه ي بيا نكننده ي گيرنده ي cd44 متصل میشوند.

سلول هاي بنيادي طبقه ي قاعده اي به طور دايم در حالتقسيم براي نوسازي خود هستند و بيشتر به كراتينوسيت هايي متمايز مي شوند كه به بيرون مهاجرت مي كنند تا جايگزين سلول هاي طبقه يشاخي پوست كه ريخته ميشوند ، گردند .

سه نوع سلول ديگر غير اپي تليالي به ميزان كمتري در اپي درم وجود دارند كه عبارتند از: ملانوسيت ها، كه به پوسترنگ مي بخشند، سلول هاي لانگرهانس يا سلول هايدندريتي سيستم ايمني كه ارايه كننده ي آنتي ژن
هستند و سلول هاي مركل، كه به نظر مي رسد به عنوان گيرنده هاي مكانيكي عمل مي كنند.

تعدادي ازضميمه هاي اپي درم به سمت داخل ، در درم واقعشده اند كه شامل فوليكول مو، غدد ترشح كننده ي عرقو چربي هستند.

ميان پوست از دو لايه ي فيبروبلاست واقع در ECM لايه ي پاپيلاري مجاور لايه ي قاعده اي اپي درم و لايه ي مشبك عميق تر تشكيل شده است.

در لايه ي پاپيلار درم، شبكه ي مويرگي اي نفوذ كردهاست كه مواد غذايي براي اپي درم فراهم آورده وبه عنوان تبادل كننده ي گرما عمل مي كند.

محيط خارج سلولي داخل لايه ي پاپيلاري شبكه اي از رشته هايكلاژني و كشش پذير دارد سلول هاي ايمني كه در واكنش هاي حساسيتي ، هيستامين آزادمي كنند، در درم و در ساير قسمت هاي بافت همبند بدن وجود دارند

پاکسازی پوست چیست ؟

پاکسازی پوست یک سری فعالیت برای از بین بردن لکه ها، جوش ها و دانه های سرسیاه یا سفید بدون التهاب می باشد که به آن تخلیه کومودون ها هم میگویند.

پاکسازی پوست می تواند با استفاده از روش های مکانیکی و یا محصولاتی مانند کرم های مخصوص پاک سازی یا ماسک های مختلف انجام شود.

نتیجه این فعالیت ها برای شما، داشتن پوستی سالم زیباست.

 

برای دیدن نظرات مصرف کننده های بهترین پاک کننده طبیعی پوست روی لینک زیر کلیک کنید

نظرات استفاده کننده ها به صورت اسکرین شات گفت و گو

 

پیشرفت فتاوری در این زمینه باعث شده که امروزه پاکسازی پوست به روش های نوین باعث شده که این کار بدون هیچ دستگاه مکانیکی و به راحتی توسط محصولات تاثیر گذار و به روز انجام شود.

البته نکته ی مهمی که در این مورد باید به یاد داشته باشید این است که تشخیص مواد مناسب برای پوست شما و استفاده صحیح از آنها تاثیر مستقیمی بر نتیجه پاکسازی پوست شما خواهد داشت، پس باید در نظر داشته باشید که به ضرب المثل معروف “کار را به کار دان بسپار” عمل کنید.

پاکسازی پوست

پیله ابریشم

پیله کرم ابریشم در حدود ۴۵۰۰ سال پیش از کرم ابریشم برای نخ ریسی و صنعت نساجی استفاده میشد.
از این پوست دست کارگرانی که در نساجی کار میکردن و عمل نخ ریسی و تمیز کردن پیله ابریشم را انجام میدادند به صورت محسوسی از لطافت و نرمی زیادی برخوردار بود که این موضوع باعث شد که طبیبان و متخصصان پوست تحقیقاتی را در این زمینه شروع کنند. که به نتیجه قابل توجهی دست پیدا کردن.

پیله ابریشم با دارا بودن پروتئین هایی مانند سریسین ، فیبروئین ، کربوهیدرات و همچنین ویتامین هایی از جمله ویتامین A و همچنین ویتامین E باعث این نوع از لطافت و نرمی در پوست دست زنان کارگر نساجی شده بود.

همچنین به این نتیجه دست یافتن که از پیله ابریشم علاوه بر صنعت نساجی میتوان آن را در صنعت پزشکی و همچنین در صنعت آرایشی و بهداشتی نیز استغاده کرد و از معجزه این محصول استفاده کرد.

در صنعت پزشکی میتوان از پیله ابریشم برای درمان و التیام زخمها و همچنین برای پایداری استخانها و در بخش دیگر در جایگزین تاندومها استفاده کرد.

و در صنعت آرایشی بهداشتی استفاده از پیله ابریشم که امروزه به عنوان یکی از پرطرفدارترین محصول ارگانیک برای پوست شناخته میشود را میتوان به موارد زیر دسته بندی کرد:

روش پاکسازی پوست با پیله ابریشم

فقط کافیست که پیله ها را در آب داغ به مدت ۲ تا ۵ دقیقه قرار داده تا نرم و همچنین مواد موجود در آن بیرون بیایند
بعد از این مرحله پیله را به صورت دورانی بر روی پوست خود ماساژ دهید و بعد از چند با استفاده شاهد معجزه ی آن خواهید بود.

برای تهیه پیله ابریشم با شماره تماس های داخل سایت تماس بگیرید.
و یا از طریق اینستاگرام مجموعه اقدام به سفارش محصول نمایید.

پاکسازی پوست

منابع:

دانشگاهتربيت مدرس، دانشكده ي علوم پزشكي
گروه بيوتكنولوژي پزشكي ، دانشكده يعلوم پزشكي
گروه سلول هاي بنيادي، پژوهشگاهرويان، تهران

کپی برداری از این مقاله بدون ذکر منبع ممنوع است